ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИЯ ПРОДУКТ “ДОВЕДИ ПРИЯТЕЛ И СПЕЧЕЛИ!“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите Официални правила, наричани за краткост „Правилата“, регламентират правилата за прилагане на промоционалния продукт „ДОВЕДИ ПРИЯТЕЛ И СПЕЧЕЛИ!” , наричан за краткост „Промоция“ за Лизингополучатели на Амиго Финанс ЕООД.

2. Възложител и Организатор на Промоцията е Амиго Финанс ЕООД, вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 204009205. Дружеството е със седалище и адрес на управление и кореспонденция в гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №16-А, e-mail: [email protected], тел. 0700 35 009. Амиго Финанс ЕООД е финансова институция, вписана в Регистъра по чл. 3a от Закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка („БНБ“), с рег. № BGR 00379, съгл. заповед на подуправител на БНБ - направление Банков Надзор № БНБ-20154/10.02.2017г.

3. Промоционалният продукт „ДОВЕДИ ПРИЯТЕЛ И СПЕЧЕЛИ!“ се прилага при сключване на договор за финансов лизинг по препоръка на активен клиент на Организатора, при условие, че са изпълнени условията на настоящите Правила и не е ограничен със срок.

4. Тези Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Промоцията на сайта https://www.amigoleasing.bg. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта https://www.amigoleasing.bg.

5. Промоцията се провежда и организира за територията на Република България.

6. Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията. С извършването, на което и да е от действията за участие в Промоцията, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите Официални правила, разбрали са ги и ги приемат безусловно.

II. УЧАСТИЕ

1. Участник в Промоцията може да бъде всяко физическо лице, навършилo 18-годишна възраст, което е текущ клиент със сключен активен и действащ договор за финансов лизинг с Организатора, който договор не е предсрочно прекратен или изплатен към датата на участие в Промоцията.

2. В Промоцията не могат да участват служители на Организатора, а именно Амиго Финанс ЕООД.

3. Участието в Промоцията не е обвързано с никакви допълнителни преки или непреки разходи за Участника.

4. Участникът е запознат, че с подаването на искане за финансиране, е уведомен и приема следното: Администратор на личните данни е “Амиго финанс” ЕООД, ЕИК:204009205 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №16-А. Координатите за връзка с нашето Длъжностно лице по защита на данните са: Любомир Петров, e-mail: [email protected]. Събираните и обработваните от нас лични данни могат да бъдат: Общи лични данни: • три имена; • ЕГН/ЛНЧ; • адрес по лична карта; • данни по лична карта; • електронен адрес и телефон; • банкови данни; • данни за семейно положение; • данни от удостоверения за доход (договор за наем, управление, трудов договор и др); • участия в дружества и и свързани лица; • образование; • месторабота • данни на трети лица, свързани с проверката на кредитоспособността. “Амиго финанс” ЕООД може да използва събраните данни за извършване на проверки, свързани с кредитния риск преди сключването на договор. Където е нужно, ще бъде потърсено изрично съгласие. “Амиго финанс” ЕООД може да обработва и други лични данни при наличие на някое от алтернативните правни основания по ОРЗД и ЗЗЛД и по-специално:

(а) Законови задължения;

(б) Изпълнение на договор, включително преддоговорните отношения преди сключването му;

(в) Законен интерес на Администратора.

Данните са нужни за целите на: всички необходими проверки, свързани с осъществяването на сделката и които, по преценка на Администратора, са необходими за анализиране на кредитоспособността ми и финансовото ми състояние; сключване на договора; администриране на сключенитедоговори; предлагане на допълнителни продукти и услуги; уреждане на финансови отношения; осигуряване на ефективна комуникация.

При спазване на изискванията на ОРЗД и ЗЗЛД е възможно разкриването на предоставените лични данни на следните категории получатели: ЦКР, НАП, НОИ, други институции и публични регистри, застрахователи и др. Запознат е, че за целите на разглеждането на искането, за изпълнение на своите законови задължения и за защита на своя преддоговорен интерес, “Амиго финанс” ЕООД ще събере и провери предоставените от него лични данни и данни за имущественото и финансовото ми състояние, като проучи и провери кредитното ми минало, настоящата ми кредитоспособност, осигурителен статус и свързаност с други лица чрез независими източници и във всички други бази данни – ЦКР при БНБ, Имотен регистър, Търговски регистър, Централен регистър на длъжниците, НАП, НБ „Население”, Апис и други регистри.

Повече информация относно обработването на Вашите лични данни можете да получите на www.amigoleasing.bg – Политика за защита на лични данни.

III. Механизъм

Участникът следва да е препоръчал физическо лице, което да кандидатства, (в случай на одобрение) да сключи Договор за финансов лизинг с Организатора и да получи Лизинговия актив по този договор.

Организаторът си запазва правото да не одобрява финансиране на препоръчани от Участника клиенти, които не отговарят на неговите изисквания, като в тези случаи Организаторът не носи отговорност пред съответния Участник за вреди и пропуснати ползи.

Няма ограничение в броя на участията. Текущ клиент със сключен активен и действащ договор за финансов лизинг с Организатора може да препоръча друго физическо лице неограничен брой пъти, стига да са изпълнени останалите условия на Промоцията.

Участникът прави препоръката си, като съобщава на Организатора името и единния граждански номер на препоръчаното лице, както и собственото си име и ЕГН, като получи предварително съгласието на Препоръчаното лице.

Препоръчаното лице следва да кандидатства за кредит, като потвърди данните за лицето, което го е препоръчало, при подаване на Искане (с посочване на името и ЕГН на Участника).

След сключване на Договор за финансов лизинг между Организатора и Препоръчаното лице и приемо – предаване на Лизинговия актив – предмет на този договор, печелившият Участник ще бъде поканен да получи Наградата си чрез телефонно обаждане на декларирания от него телефон за връзка.

Организаторът не носи отговорност спрямо участник, който е предоставил невалиден телефон за контакт, грешни имена или няма навършени 18 години.

IV. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ УСЛОВИЯ

Препоръчаното лице следва да е нов клиент за Организатора, до този момент да не е подписвал договор за финансов лизинг с Организатора.

Препоръчаното лице следва да кандидатства, в случай, че отговаря на изискванията на Организатора и получи одобрение, да сключи Договор за финансов лизинг с Организатора и да получи Лизинговия актив по този договор.

При кандидатстване за финансов лизинг, Препоръчаното лице следва да потвърди данните за Участника, който му е препоръчал услугите на Организатора.

Препоръчаното лице няма право да потвърждава повече от едно лице като Участник.

Ако едно лице бъде препоръчано от няколко Участници и същото сключи договор за финансов лизинг, ще бъде награден Участникът, чиято препоръка е потвърдена от Препоръчаното лице при кандидатстване.

V. НАГРАДА

Организаторът осигурява за отговарящите на условията Участници предметна награда – предплатена карта за гориво от Benzin.bg на стойност 50,00 лева (петдесет лева). Картата важи за зареждане в бензиностанции Еко, Петрол и Круиз в цялата страна, без ограничение на вида гориво.

Картата се предоставя лично в офис на Дружеството или допълнително по куриер, на посочен от Участника адрес. Разходите за куриерската услуга са за сметка на Организатора.

Срокът, в който Наградата може да бъде получена, е 1 месец, считано от датата на подписване на Договор за финансов лизинг между Организатора и Препоръчаното лице. В случай, че наградата не бъде потърсена в посочения срок, то печелившият участник губи правото да я получи.

Организаторът не поема транспортните и другите разходи на спечелилия участник във връзка с получаването на наградата.

Връчването на наградата може да бъде публично събитие. С участието си в кампанията, участниците дават съгласието си, в случай че спечелят Награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Кампанията без заплащане на хонорар.

Препоръчаното лице не се явява Участник и няма право на Награда или друг вид бонус по настоящата Промоция.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Съобразно разпоредбите на Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., Лизингополучателя има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София, бул. „Професор Цветан Лазаров“ № 2, в случаите на възникване на спор относно законосъобразността на обработването на предоставените от него лични данни.

2. На основание чл.11 ал. 1, т. 26 от Закона за потребителския кредит, Амиго Финанс ЕООД информира Лизингополучателя, че контролният орган по спазване изискванията на Закона е Комисията за защита на потребителите с адрес: п.к. 1000, гр. София, пл. "Славейков" № 4А, тел. 070011122, e-mail [email protected]

Amigo logo
При покупка на регистриран автомобил в размер на 20 000 лв., при самоучастие на лизингополучателя - 4000 лв., лизингодателят ще участва в сделката с 16 000 лв. При финансиране за срок от 36 месеца, фиксираният лихвен процент е 41,16 %, годишният процент на разходите/ГПР/ е 49,89%, месечната вноска възлиза на 780,63лева. Общата сума, която ще заплати е 28 102,68 лв. включваща лизинговите вноски. Лизингополучателят дължи данък ПС, застраховка „Гражданска отговорност”, нотариална такса и местен данък както и такси описани в Тарифата за таксите и комисионните на „Амиго финанс” ЕООД.
GO
AMIGO LEASING all rights reserved.