Уведомление

Долуподписаният/та

преди подписването на договора за финансов лизинг, съм уведомен/а, запознат/а и приемам следните обстоятелства относно обработката на личните ми данни:

Администраторът на данни е: АМИГО ФИНАНС ЕООД, ЕИК 204009205, със седалище и адрес на управление в Белоградчик, ул. „Алеко Константинов“ №5.

Координати за връзка с Длъжностното лице по защита на данните: [email protected].

Събираните и обработваните за мен лични данни могат да бъдат: общи лични данни: три имена, ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, националност, постоянен и настоящ адрес, данни по документ/и за самоличност, включително копие на такъв, данни от свидетелство за правоуправление, включително копие от такова, данни за комуникация (и-мейл, телефон, приложения за размяна на безплатни съобщения); данни за превозното средство; данни от звукозаписи на телефонни разговори; данни за действия, извършени на електронната страница и онлайн чат; финансова и имуществена информация (номер на банкова сметка, доходи и източници на доходи, кредити, задължения, собственост и пр.); участия в дружества и свързани лица; образование; семейно положение; месторабота; произход на средствата.

В случай на отказ да предоставя личните си данни, Дружеството няма да може да ми предостави исканата услуга, респективно да бъде сключен лизингов договор/договор за кредит.

Правни основания за обработването на личните данни:

А). сключване и изпълнение на договор, вкл. преддоговорните отношения

Б) спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо Администратора на данни

В) предоставено от мен съгласие

Г) за гарантиране на законни интереси на Администратора Данните са нужни за целите на:

1. Одобрение и сключване на Договор за финансов лизинг и по-специално за изготвяне на договор и извършване на проверки и получаване на данни от трети лица (администратори на лични данни), ЦКР при БНБ, Имотен регистър, Търговски регистър, Централен регистър на длъжниците, НОИ (вкл. но не само на наличните в информационната му система данни за размера на осигурителния ми доход, данни за осигурителя, извършени осигурителни плащания, вноски по фондове и пр.), HAП, НБ

„Население” и други регистри с цел идентификация, включително при изпълнение на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма, оценка на кредитоспособността ми, проверка на верността на предоставената от мен информация, установяване произход на средства и действителни собственици на търговски дружества, предодвратяване на измами, изпълнение на задълженията по Договора;

2. Изпълнение на Договора за финансов лизинг — издаване на пълномощни за управление на активите; вписване като ползвател в Свидетелството за регистрация на MПC; администриране на получени призовки, фишове, актове, наказателни постановления за извършени нарушения; сключване на застрахователни договори

„Каско на MПC” и ГО; съдействие при сервизиране на MПC; счетоводно отчитане на

получени суми по договор; осъществяване на контакт за периодична проверка на обстоятелства по ЗМИП.

3. Прекратяване на Договора за финансов лизинг/кредит;

4. Съдебно и извънсъдебно събиране на дължими суми, в това число, но не само, за подготовка и завеждане на искови, заповедни, обезпечителни и други производства пред съдилищата, за целите на изпълнителни производства, за целите на сключване на съдебни и извънсъдебни спогодби;

5. Последващо кандидатстване за лизингово финансиране или друг продукг или услуга, предлагана от Дружеството;

6. Осигуряване на ефективна комуникация, включително предоставяне на услуги и информация.

Категории получатели, на които е възможно разкриването на лични данни при спазване изискванията на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни:

Външни консултанти; одитори; счетоводители; сервизни доставчици; доставчици на автомобили; финансиращи Дружеството институции (вкл. във връзка с предоставянето на обеспечения на финансиращите страни); лица, специализирани в анализ и оценка на риска; на държавни и общински органи в изпълнение на нормативноопределени задължения на администратора — на БНБ, ЦКР, КФН, ГФ, ЦРОЗ, MBP, HAП, KAT, ДАНС, КЗП, КЗЛД и др.; на застрахователни компании и застрахователни посредници; банкови и небанкови доставчици на платежни услуги, на трети лица за целите на управление на кредита и/или за събиране на вземания и компании от групата на ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД, ЕИК 202304242 за вътрешни административни цели, включващо предаване на данни на клиенти и служители в рамките на групата.

Срок за съхранение на лични данни:

Данните ще бъдат съхранявани в срок от 5 (пет) години след неодобрение за финансиране от страна на Дружеството или отказ на клиента да сключи Договор или съответно 10 (десет) години след прекратяване на договорните правоотношения или приключване на съдебно дело с влязло в сила решение. Срокът започва да тече от 01 януари на годината, следваща тази на неодобрението/отказа/прекратяването на отношенията/приключване на делото. Данните от видеозаписите ще бъдат съхранявани в срок от 60 (шестдесет) дни. Данните от звукозаписите ще бъдат съхранявани в срок не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) месеца.

АМИГО ФИНАНС ЕООД, ЕИК 204009205 осигурява упражняването на всички приложими права спрямо личните данни, които обработва като: достъп, информация, коригиране, ограничаване на обработването, възражение, преносимост, изтриване, съгласно Политиката за защита на данните. Известно ми е, че в случай, че считам, че личните ми данни са обработвани в нарушение на законодателството за защита на данните имам право да подам жалба до Комисия за защита на личните данни: гр. София 1592, ул. Цветан Лазаров № 2; www.cdpd.bg.

Информиран/а съм, че в случай че обработването на личните данни се основава единствено на моето съгласие, имам право да направя писмено оттегляне на съгласието по всяко време, но това не влияе върху законосъобразността на обработването въз основа на съгласието, дадено преди то да бъде оттеглено.

Запознат съм, че при използване на опциите за онлайн кандидатстване дружеството може да разгледа, одобри или отхвърли искането за сключване на договор за лизинг въз основа на автоматизирано решение, включващо профилиране, при обработването на личните данни за идентификация и оценка на кредитоспособността, като правното основание за това е чл. 22, параграф 2, б. „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 - автоматизираното вземане на решение е необходимо за сключването на договор със субекта на данни.

Информиран съм от Администратора, че в случаите на автоматизирано вземане на решение имам право да изразя мнение или поискам човешка намеса и преразглеждане на решението.

Запознат съм, че по-подробна информация относно поверителността на данните, включително информация за законните интереси на Администратора или трета страна и реда за упражняване на правата на субекти на данни е оповестена от Администратора в Политика за защита на личните данни на официалния уебсайт: https://www.amigoleasing.bg/

Информиран съм, че мога да упражня тези права чрез подаване на Искане по образец или в свободна форма, на адресите за контакт с администратора и Длъжностното лице по защита на данните.

Amigo logo
При покупка на регистриран автомобил в размер на 20 000 лв., при самоучастие на лизингополучателя - 4000 лв., лизингодателят ще участва в сделката с 16 000 лв. При финансиране за срок от 36 месеца, фиксираният лихвен процент е 41,16 %, годишният процент на разходите/ГПР/ е 49,89%, месечната вноска възлиза на 780,63лева. Общата сума, която ще заплати е 28 102,68 лв. включваща лизинговите вноски. Лизингополучателят дължи данък ПС, застраховка „Гражданска отговорност”, нотариална такса и местен данък както и такси описани в Тарифата за таксите и комисионните на „Амиго финанс” ЕООД.
GO
AMIGO LEASING all rights reserved.