ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИЯ ПРОДУКТ „ПЪРВОНАЧАЛНА ВНОСКА ОТ 10%“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите Официални правила, наричани за краткост „Правилата“, регламентират правилата за прилагане на промоционалния продукт „ПЪРВОНАЧАЛНА ВНОСКА ОТ 10%“, наричан за краткост „Промоция“ за Лизингополучатели на Амиго Финанс ЕООД.
2. Възложител и Организатор на Промоцията е „Амиго Финанс“ ЕООД, вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 204009205. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Белоградчик, ул. „Алеко Константинов“ №5 и адрес за кореспонденция в гр. София, бул. “Христофор Колумб” №43, ет. 8, e-mail: [email protected], тел. 0700 35 009. Амиго Финанс ЕООД е финансова институция, вписана в Регистъра по чл. 3a от Закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка („БНБ“), с рег. № BGR 00379, съгл. заповед на подуправител на БНБ - направление Банков Надзор № БНБ-20154/10.02.2017г.
3. Промоционалният продукт „ПЪРВОНАЧАЛНА ВНОСКА ОТ 10%“ се прилага при сключване на договор за финансов лизинг в периода от 01.03.2024 и до 30.04.2024 (включително), с предмет финансов лизинг на употребявано МПС.
4. Тези Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Промоцията на сайта https://www.amigoleasing.bg . Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта https://www.amigoleasing.bg.
5. Промоцията се провежда и организира за територията на Република България.
6. Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията. С извършването, на което и да е от действията за участие в Промоцията, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите Официални правила, разбрали са ги и ги приемат безусловно.

II. УЧАСТИЕ

1. Участник в Промоцията може да бъде всяко физическо лице, навършилo 18-годишна възраст, кандидатствало и одобрено за финансов лизинг в периода на промоцията и отговарящо на условията, независимо от канала на подаване на заявката.
2. В промоцията не могат да участват служители на Лизингодателя, а именно Амиго Финанс ЕООД.
3. Участникът е запознат, че с подаването на искане за финансиране, е уведомен и приема следното: Администратор на личните данни е “Амиго финанс” ЕООД, ЕИК:204009205 със седалище и адрес на управление: гр. Белоградчик, ул. „Алеко Константинов“ №5 и адрес за кореспонденция в гр. София, бул. “Христофор Колумб” №43, ет. 8. Координатите за връзка с нашето Длъжностно лице по защита на данните са: Любомир Петров, e-mail: [email protected]. Събираните и обработваните от нас лични данни могат да бъдат: Общи лични данни: • три имена; • ЕГН/ЛНЧ; • адрес по лична карта; • данни по лична карта; • електронен адрес и телефон; • банкови данни; • данни за семейно положение; • данни от удостоверения за доход (договор за наем, управление, трудов договор и др); • участия в дружества и и свързани лица; • образование; • месторабота • данни на трети лица, свързани с проверката на кредитоспособността. “Амиго финанс” ЕООД може да използва събраните данни за извършване на проверки, свързани с кредитния риск преди сключването на договор. Където е нужно, ще бъде потърсено изрично съгласие. “Амиго финанс” ЕООД може да обработва и други лични данни при наличие на някое от алтернативните правни основания по ОРЗД и ЗЗЛД и по-специално:
(а) Законови задължения;
(б) Изпълнение на договор, включително преддоговорните отношения преди сключването му;
(в) Законен интерес на Администратора.
Данните са нужни за целите на: всички необходими проверки, свързани с осъществяването на сделката и които, по преценка на Администратора, са необходими за анализиране на кредитоспособността ми и финансовото ми състояние; сключване на договора; администриране на сключенитедоговори; предлагане на допълнителни продукти и услуги; уреждане на финансови отношения; осигуряване на ефективна комуникация.
При спазване на изискванията на ОРЗД и ЗЗЛД е възможно разкриването на предоставените лични данни на следните категории получатели: ЦКР, НАП, НОИ, други институции и публични регистри, застрахователи и др. Запознат е, че за целите на разглеждането на искането, за изпълнение на своите законови задължения и за защита на своя преддоговорен интерес, “Амиго финанс” ЕООД ще събере и провери предоставените от него лични данни и данни за имущественото и финансовото ми състояние, като проучи и провери кредитното ми минало, настоящата ми кредитоспособност, осигурителен статус и свързаност с други лица чрез независими източници и във всички други бази данни – ЦКР при БНБ, Имотен регистър, Търговски регистър, Централен регистър на длъжниците, НАП, НБ „Население”, Апис и други регистри.
Повече информация относно обработването на Вашите лични данни можете да получите на www.amigoleasing.bg – Политика за защита на лични данни.

III. МЕХАНИЗЪМ

Всяка кандидатура за финансов лизинг в периода на Промоцията се разглежда от компетентния за оценка на риска комитет на Организатора и в случай на одобрение, в зависимост от оценката на риска, на кандидата може да бъде предложено сключване на Договор за финансов лизинг с първоначална вноска (самоучастие) в размер на 10% от цената на избрания за лизинговане автомобил.
Организаторът не гарантира одобрение на всеки кандидат.
Организаторът не гарантира сключване на договор с за финансов лизинг с първоначална вноска (самоучастие) в размер на 10% от цената на избрания за лизинговане автомобил на всички одобрени за сключване на договор лица.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Съобразно разпоредбите на Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., Лизингополучателя има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София, бул. „Професор Цветан Лазаров“ №2, в случаите на възникване на спор относно законосъобразността на обработването на предоставените от него лични данни.
2. На основание чл.11 ал. 1, т. 26 от Закона за потребителския кредит, Амиго Финанс ЕООД информира Лизингополучателя, че контролният орган по спазване изискванията на Закона е Комисията за защита на потребителите с адрес: п.к. 1000, гр. София, пл. "Славейков" № 4А, тел. 070011122, e-mail [email protected]

Amigo logo
При покупка на регистриран автомобил в размер на 20 000 лв., при самоучастие на лизингополучателя - 4000 лв., лизингодателят ще участва в сделката с 16 000 лв. При финансиране за срок от 36 месеца, фиксираният лихвен процент е 41,16 %, годишният процент на разходите/ГПР/ е 49,89%, месечната вноска възлиза на 780,63лева. Общата сума, която ще заплати е 28 102,68 лв. включваща лизинговите вноски. Лизингополучателят дължи данък ПС, застраховка „Гражданска отговорност”, нотариална такса и местен данък както и такси описани в Тарифата за таксите и комисионните на „Амиго финанс” ЕООД.
GO
AMIGO LEASING all rights reserved.