Условия на текуща промоция

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛА (ИГРА С НАГРАДИ)

“Спечели смарт часовник Apple Watch“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите Официални правила, наричани за краткост „Правилата“, регламентират правилата за провеждане на томбола (игра с награди) “Спечели смарт часовник Apple Watch“, наричан за краткост „Промоция“ за Лизингополучатели на „Амиго Финанс“ ЕООД.

2. Възложител и Организатор на Промоцията е „Амиго Финанс“ ЕООД, вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 204009205. Дружеството е със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №16-А, и адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №40, ет. 8, e-mail: [email protected], тел. 0700 35 009. „Амиго Финанс“ ЕООД е финансова институция, вписана в Регистъра по чл. 3a от Закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка („БНБ“), с рег. № BGR 00379, съгл. заповед на подуправител на БНБ - направление Банков Надзор № БНБ-20154/10.02.2017г.

3. Периодът за участие е от 01.11.2022 г. до 31.12.2022 г. включително.

4. Тези Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Промоцията на сайта https://www.amigoleasing.bg . Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта https://www.amigoleasing.bg.

5. Промоцията се провежда и организира за територията на Република България.

6. Официалните правила са задължителни и обвързващи за Организатора и за Участниците в Промоцията. С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията, Участниците потвърждават, че са запознати с настоящите Официални правила, разбрали са ги и ги приемат безусловно.

II. УЧАСТИЕ

1. Участник в Промоцията може да бъде всяко физическо лице, навършилo 18-годишна възраст, кандидатствало, одобрено и сключило договор за финансов лизинг в периода на промоцията и отговарящо на условията, независимо от канала на подаване на заявката. Участието в томболата не е ограничено до местожителство на територията на Република България. В случай на Участник с адресна регистрация в чужбина, той трябва да посочи адрес за получаване на наградата на територията на Република България.

2. Участието е обвързано с ползване на услугите на Организатора, а именно – със сключване на договор за финансов лизинг.

3. Всеки клиент, който в периода на Промоцията сключи валиден Договор за финансов лизинг с „Амиго Финанс“ ЕООД, по който получи Лизинговия актив, участва автоматично в Промоцията с възможност да получи една от следните награди: един от три смарт часовника Apple Watch SE. За участие в настоящата Промоция не е необходимо Участникът да извършва допълнителни действия, извън присъщите за сключване на Договор за финансов лизинг.

4. В промоцията не могат да участват служители на Организатора.

5. Участникът е запознат, че с подаването на искане за финансиране, е уведомен и приема следното: Администратор на личните данни е “Амиго финанс” ЕООД, ЕИК:204009205 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №16-А. Координатите за връзка с нашето Длъжностно лице по защита на данните са: Любомир Петров, e-mail: [email protected]. Събираните и обработваните от нас лични данни могат да бъдат: Общи лични данни: • три имена; • ЕГН/ЛНЧ; • адрес по лична карта; • данни по лична карта; • електронен адрес и телефон; • банкови данни; • данни за семейно положение; • данни от удостоверения за доход (договор за наем, управление, трудов договор и др); • участия в дружества и и свързани лица; • образование; • месторабота • данни на трети лица, свързани с проверката на кредитоспособността. “Амиго финанс” ЕООД може да използва събраните данни за извършване на проверки, свързани с кредитния риск преди сключването на договор. Където е нужно, ще бъде потърсено изрично съгласие. “Амиго финанс” ЕООД може да обработва и други лични данни при наличие на някое от алтернативните правни основания по ОРЗД и ЗЗЛД и по-специално:

(а) Законови задължения;

(б) Изпълнение на договор, включително преддоговорните отношения преди сключването му;

(в) Законен интерес на Администратора.

Данните са нужни за целите на: всички необходими проверки, свързани с осъществяването на сделката и които, по преценка на Администратора, са необходими за анализиране на кредитоспособността ми и финансовото ми състояние; сключване на договора; администриране на сключенитедоговори; предлагане на допълнителни продукти и услуги; уреждане на финансови отношения; осигуряване на ефективна комуникация.

При спазване на изискванията на ОРЗД и ЗЗЛД е възможно разкриването на предоставените лични данни на следните категории получатели: ЦКР, НАП, НОИ, други институции и публични регистри, застрахователи и др. Запознат е, че за целите на разглеждането на искането, за изпълнение на своите законови задължения и за защита на своя преддоговорен интерес, “Амиго финанс” ЕООД ще събере и провери предоставените от него лични данни и данни за имущественото и финансовото ми състояние, като проучи и провери кредитното ми минало, настоящата ми кредитоспособност, осигурителен статус и свързаност с други лица чрез независими източници и във всички други бази данни – ЦКР при БНБ, Имотен регистър, Търговски регистър, Централен регистър на длъжниците, НАП, НБ „Население”, Апис и други регистри.

Повече информация относно обработването на Вашите лични данни можете да получите на www.amigoleasing.bg – Политика за защита на лични данни.

III. НАГРАДИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ

1. Организаторът осигурява на определени на лотариен принцип Участници предметна награда – един от три броя смарт часовник Apple Watch SE.

2. Наградите са единствено предметни, като печеливш Участник не може да избере да получи паричната им равностойност.

3. Тегленето на наградите ще се извърши на 16.01.2023г. чрез специализиран софтуер. На случаен принцип ще бъдат избрани трима печеливши участници в присъствието на комисия, съставена от представители на организатора. Ще бъде съставен протокол, който удостоверява резултатите от тегленето на томболата.

4. Наградата се предоставя лично в офис на Дружеството или допълнително по куриер, на посочен от Участника адрес. Разходите за куриерската услуга са за сметка на Организатора. Организаторът не поема транспортните и другите разходи на спечелилия участник във връзка с получаването на наградата.

5. Срокът, в който Наградата може да бъде получена, е 1 месец, считано от тегленето на наградите. В случай, че наградата не бъде потърсена в посочения срок, то печелившият участник губи правото да я получи и ще бъде проведено допълнително теглене между отговарящите на условията Участници по реда на точка III.3 по-горе с цел определяне на нов печеливш.

6. Връчването на наградата може да бъде публично събитие. С участието си в кампанията, Участниците дават съгласието си, в случай че спечелят Награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Кампанията без заплащане на хонорар.

IV. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ УСЛОВИЯ

1. Участникът в Промоцията следва да е кандидатствал, да е одобрен и да е сключил Договор за финансов лизинг с Организатора, по който да получи във владение Лизинговия актив.

2. За включване в срока на кампанията определяща е датата на сключване на Договора за финансов лизинг, която следва да е между 01.11.2022 г. и 31.12.2022 г. (включително).

3. В случай отказ от Договора за финансов лизинг в срока по чл. 29 от ЗПК, условията на Промоцията не се прилагат.

4. В случай на невъзможност за предоставяне на Лизинговия актив по причини у Доставчика или по обективни причини, като, но не само: невъзможност за регистрация на Лизинговия актив в КАТ, условията на Промоцията не се прилагат.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Съобразно разпоредбите на Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., Лизингополучателя има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София, бул. „Професор Цветан Лазаров“ № 2, в случаите на възникване на спор относно законосъобразността на обработването на предоставените от него лични данни.

2. На основание чл.11 ал. 1, т. 26 от Закона за потребителския кредит, Амиго Финанс ЕООД информира Лизингополучателя, че контролният орган по спазване изискванията на Закона е Комисията за защита на потребителите с адрес: п.к. 1000, гр. София, пл. "Славейков" № 4А, тел. 070011122, e-mail [email protected]

3. Тези правила са утвърдени от Организатора на играта на 14.10.2022 г.

Amigo logo
При покупка на регистриран автомобил в размер на 20 000 лв., при самоучастие на лизингополучателя - 4000 лв., лизингодателят ще участва в сделката с 16 000 лв. При финансиране за срок от 36 месеца, фиксираният лихвен процент е 41,16 %, годишният процент на разходите/ГПР/ е 49,89%, месечната вноска възлиза на 780,63лева. Общата сума, която ще заплати е 28 102,68 лв. включваща лизинговите вноски. Лизингополучателят дължи данък ПС, застраховка „Гражданска отговорност”, нотариална такса и местен данък както и такси описани в Тарифата за таксите и комисионните на „Амиго финанс” ЕООД.
GO
AMIGO LEASING all rights reserved.